Μελέτη αποτελεσματικότητας από τη Creta Farm

Στα πλαίσια διερεύνησης της αποτελεσματικότητας της χρήσης των επιφανειών τεχνολογίας Ιόντων Αργύρου στην αδρανοποίηση μικροοργανισμών του είδους Listeria Monocytogenes, η Βιομηχανία Τροφίμων ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, πραγματοποίησε Εργαστηριακό Ποιοτικό Έλεγχο σε δείγμα επιφάνειας Bioclad που της προμηθεύσαμε για το σκοπό αυτό.

H αντιμικροβιακή επιφάνεια ιόντων αργύρου της εταιρείας Bioclad μείωσε το φορτίο κατά δύο λογαρίθμους για το μικροοργανισμό Listeria Monocytogenes, σχεδόν μηδένισε το αρχικό μικροβιακό φορτίο.

… H αντιμικροβιακή επιφάνεια BIOCLAD σχεδόν μηδένισε το αρχικό μικροβιακό φορτίο.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Bιομηχανία Τροφίμων σε περιπτώσεις που είναι πιθανή η επιμόλυνση σε “Έτοιμα Προς Κατανάλωση Τρόφιμα” (Ready to Eat Food) από το παθογόνο μικροοργανισμό Listeria Monocytogenes.

Scroll to Top